TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK

  VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  1. GİRİŞ

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında veri sorumlusudur. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6698 sayılı KVK Kanunu ve TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ ‘nin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişiler olup, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ tarafından kişisel verilerin güvenliği hususuna azami dikkat ve özen gösterilmektedir.

  Şirketimiz tarafından bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu, Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olmak suretiyle işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

  1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uygulanacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatların uygulanmasına yönelik olarak Şirketimiz içerisinde gerekli prosedürler düzenlenmekte, özel aydınlatma metinleri oluşturulmakta, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için Şirketimiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır.

  III. TANIMLAR

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. KVK Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

  1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVKK başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.
  1. Doğruluk ve Güncellik; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’ye bildireceği talepler ve TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için şirketimiz tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

  iii. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme; Şirketimiz tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

  1. Verileri İşlendikleri Amaç İle Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşleme; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.
  1. Mevzuat Hükümleri İle Öngörülen veya İşlenme Amacının Gerektirdiği Süre İle Sınırlı Olarak İşleme; Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.
  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. yukarıda belirtilen genel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5.maddesinin 1.fıkrası kapsamında, kişisel verileri, ancak ve ancak ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde işlemektedir. Ayrıca işbu kişisel veriler, amacın gerektirdiği durumlar dışında da kullanılmamaktadır.

  Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda ise TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın işleyebilmektedir;

  Tarafımızca KVKK’nın 6. Maddesi ile zikredilen ve hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan “özel nitelikli” kişisel verilerin işlenmesinde dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Bu verilerin işlenebilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

  Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rıza almadan işlenebilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ, VERİ KATEGORİZASYONU VE VERİ GRUPLARI
  1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi

  Bu kapsamda kişisel verileriniz, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. veya TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

  üzerinden elde edilmekte ve veri kayıt sistemine ve envantere bu şekilde işlenmektedir

  Ayrıca değinmek isteriz ki veri işlemenin hukuki sebepleri; KVKK md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

  halleridir.

  Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir. TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., burada sayılan kişisel veri elde etme yöntemi ile işbu yöntemlere yenilerini ekleme ve var olanlardan vazgeçme ve Politika metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.

  1. Veri Kategorizasyonu

  Şirket nezdinde; Şirket’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10.md uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

  Veri KategorisiKişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
  Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi v.b. bilgiler
  İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler
  Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
  Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, v.b.
  Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi, finans kurumları nezdindeki kredi değerlendirme notu v.b. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb bilgiler
  Özlük Bilgisi ve Mesleki Deneyim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve özlük dosyasında yer alması kanunen zorunlu tutulan bilgilerin (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda ilerleyebilmesi için gerekli olan performans (Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite) bilgileri
  Özel Nitelikli Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. sağlık raporu, adli sicil kayıtları).
  Talep/Şikâyet Yönetimi BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
  Hukuki İşlemKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, adli makamlar, dava ve icra takip süreçleri ile yazışmalar sonucunda elde edilen kişisel veriler.
  Müşteri İşlemKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, fatura, çek, senet, gişe, dekont, talep ve sipariş formları gibi sebeplerle elde edilen kişisel veriler.
  Risk YönetimiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, idari, teknik ve ticari yönetimsel kararlar bağlamında elde edilen kişisel veriler.
  PazarlamaKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, alış veriş geçmiş bilgileri, anket, kampanya, sözleşme gibi nedenlerle elde edilen kişisel veriler.
  Fiziksel Mekan Güvenliği                ve Görsel/İşitsel KayıtlarKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’de bulunan güvenlik kameraları uyarınca elde edilen kişisel veriler.
  Diğer BilgilerKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. çalışanlarının araç plaka bilgileri ile sigorta bilgilerine dair kişisel veriler.

  iii. Veri Grupları

  İşbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:

  Kişisel Veri

  Konusu Kişi Grupları

  Açıklaması
  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. HissedarlarıTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin hissedarı gerçek kişiler
  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ YetkilileriTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
  Çalışan/StajyerlerTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bünyesinde çalışan veya staj yapan gerçek kişiler
  Çalışan AdaylarıHerhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ’nin incelemesine açmış olan ancak TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bünyesinde çalışmayan ya da staj yapmayan gerçek kişiler
  İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri (TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ’nin mal ve hizmet tedarikçileri, iş ortakları v.b.)TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin sözleşme ilişkisi içinde yahut herhangi bir sözleşme ilişkisi olmaksızın operasyonel hizmetin sağlanabilmesi, yatırımların geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ilişkisi kurduğu kurumlar (iş ortağı, mal ve hizmet tedarikçisi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) da dahil olmak üzere her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu; kurumların hissedarları, çalışanları ve yetkilileri dahil olmak üzere gerçek kişiler
  ZiyaretçiTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin bulunduğu mecura fiziksel olarak her türlü amaçla gelen yahut internet sitelerine ve Wİ-Fİ sistemine giriş yapan gerçek kişiler

  VII. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla Kanuna uygun olarak işlenmektedir:

  İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahipleri bilgilendirilmekte ve 11. Madde gereğince kişisel veri sahiplerinin talebi halinde talep edilen bilgiler veri sahibine iletilmektedir.

  VIII. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Şirketimiz yukarıda belirtilen Kişisel Veri İşleme Amaçları’nı gerçekleştirebilmek için kişisel verileri yurt içindeki gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri alınarak ve gizlilik içerisinde paylaşabilmektedir. TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. söz konusu paylaşımları gerçekleştirirken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kurallara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun davranılmasına yüksek önem göstermektedir.

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde gizlilik ve veri paylaşım sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirler alarak;

  1. İş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar,
  2. Tedarikçiler,
  3. Kiracı,
  4. Departman ve yetkilileri,
  5. TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. hissedar/ortakları
  6. Bankalar,
  7. Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
  8. Hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk/kamu hukuku tüzel kişileri,

  İle veri aktarımı gerçekleştirebilir.

  VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK ALICI GRUPLARITANIMIİŞLENEN VERİLERİN AKTARIM AMACI

  İş Ortağı/ İştirakler/

  Bağlı Ortaklıklar

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadırİş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
  Tedarikçi

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli yahut sözleşme olmaksızın münferit olarak TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ ’ye

  hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin tedarikçiden elde ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’ye sunulmasını temin etmek üzere
  KiracıKiracılar; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’de sözleşme temelli olarak kiralanan bilgisayarları kullanan,

  Kiracıların TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin koymuş olduğu kurallara uyulmasını sağlamak ve verilen

  hizmetin yerine getirebilmek amacıyla sınırlı olarak

  BankalarTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ile çalışan ve aylık ücretin ödenmesi dahil çeşitli alanlarda çalışmalar yapılan özel ve kamu bankalarıTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin hak ve alacakları ile ilgili Sözleşmeler, temliknameler ve ilgili yasal mevzuat gereği paylaşımı zorunlu olan bilgilerle sınırlı olarak
  Şirket YetkilileriTEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

  İlgili mevzuat hükümlerine göre TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin

  sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

  Hukuken Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları

  İlgili mevzuat hükümlerine göre TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ’den

  bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak
  Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine göre TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

  Tüm bu hususlara ilave olarak, KVKK 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarmaktadır;

  Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için KVKK 6. Madde de yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

  İlgili istisnalar Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan aktarılabilmektedir.

  1. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI, VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULANILMASI VE ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
  1. Veri Sahibinin Aydınlatılması

  KVK Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  5. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

  Şirketimiz KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin hakları kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK Kanunu hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin şirketimiz tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

  1. Veri Sahibinin Hakları

  Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik şirketimize başvuruda bulunmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Gerek görülen durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi istenebilmektedir.

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

  Bununla birlikte, KVKK 28. madde uyarınca aşağıdaki hallerde Kişisel Veri Sahibinin yukarıda ifade edilen haklarını kullanamayacağını dikkatlerinize sunmak isteriz:

  1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 11. bölümde sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

  1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  iii. Hakların Kullanılması

  Veri sahipleri bu bölümde sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle web sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

  (a)       ……..@………… e-posta adresine gönderecekleri bir e-posta

  (b)       Hürriyet Mh. Tekin Sk. N:22 Zemin Kat D.4 Şirinevler Bahçelievler/İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla gönderecekleri Başvuru Formu ile öğrenme hakkına sahiptirler.

  Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Kişisel veri sahibi olarak KVKK 14. maddesi gereğince şirketimize yaptığınız başvurunun reddedilmesi, verilen cevabımızın tarafınıza yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

  1. Başvurulara Cevap Verilmesi

  Başvurulara Cevap Verilme Usulü ve Süresi

  Kişisel veri sahibinin, bu politikada düzenlenen usule uygun bir biçimde talebini Şirketimize iletmesi halinde TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. talebin içeriğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Fakat KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilecek Bilgiler

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgilisinden bilgi talep edebilir. TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., kişisel veri sahibinin müracaatında yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltilebilir.

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. aşağıda yer alan durumlarda müracaat eden kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

  1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
  5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
  10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
  11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
  1. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

  Elde ettiğimiz kişisel veriler, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin faaliyetlerinin devam edebilmesi amacıyla, uygun sürede fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına müsaade edilen veya zorunlu olan haller dışında, elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından re’sen yahut sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

  Veri sorumlusunun hukuken meşru menfaatinin olduğu hallerde, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, genel zamanaşımı (on yıl) süresi içerisinde saklanabilir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, İmha Politikası’ndaki prosedüre göre silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir (bu konuda İmha Politikası’nın incelenmesini önemle tavsiye ederiz).

  XII. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., KVKK’nın 12inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

   

  XIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN EYLEM VE GİZLİLİK POLİTİKALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

  TEKTEKAL SANAL MAĞAZACILIK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ., web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumluluk taşımamaktadır.

  Satış Sonrası Hizmetlerimiz